Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Participatieplatform

De gemeente Opsterland vindt het veilig verwerken van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Hieronder vindt u informatie over hoe de gemeente Opsterland omgaat met de persoonsgegevens die van u worden verwerkt op het participatieplatform.  

Het verwerken van uw persoonsgegevens


De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens, maar wat is een ‘persoonsgegeven’, en wat wordt gezien als het ‘verwerken’ van een persoonsgegeven? 

  • Verwerken Vrijwel iedere handeling die een organisatie met een persoonsgegeven kan uitvoeren is een verwerking. Hierbij kan worden gedacht aan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan of verstrekken van persoonsgegevens.
  • Persoonsgegeven Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Hierbij kan worden gedacht aan: een naam, telefoonnummer, adres, woonplaats, postcode met huisnummer, maar bijvoorbeeld ook een e-mailadres of een gebruikersnaam op een website.

Doeleinde verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens, namelijk uw: (gebruikers)naam, e-mailadres en wachtwoord worden alleen verwerkt zodat u deel kunt nemen aan het participatieplatform. Vervolgens worden uw persoonsgegevens niet verder verwerkt voor doelen die niet passen bij het doel waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld. 

De wettelijke grondslag

De AVG geeft aan dat persoonsgegevens alleen verwerkt mogen worden als er een geldige reden voor de verwerking bestaat. De wet biedt zes verschillende redenen op basis waarvan een verwerking van persoonsgegevens mag worden uitgevoerd. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens die op het participatieplatform plaatsvindt wordt gebruikgemaakt van uw ‘toestemming’ als wettelijke grondslag. 

Door een account aan te maken op het participatieplatform gaat u akkoord met het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van toestemming. 

Mocht u de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op het participatieplatform willen intrekken, dan kan dat. Dit kunt u doen door het verwijderen van uw account. Uw eventuele stem, ingebrachte voorstel of opmerking blijft bestaan, maar is niet meer naar u herleidbaar.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking, namelijk: het deelnemen aan het participatieplatform. Ook worden uw persoonsgegevens verwijderd van het platform als u uw toestemming intrekt. 

Beveiliging & vertrouwelijkheid

De gemeente neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid, welke is gebaseerd op de Baseline informatiebeveiliging Overheid (afgekort: BIO). 
De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Dit houdt in dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht.

Rechten van betrokkenen

Als de gemeente persoonsgegevens van u verwerkt heeft u een aantal rechten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen.

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, verbeteren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. 

Meer informatie over de rechten van betrokkenen kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: Rechten van betrokkenen | Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met anderen

Om dit participatieplatform mogelijk te maken, werkt de gemeente samen met Buro Radstake B.V.

De gemeente verstrekt persoonsgegevens pas aan een andere organisatie als beoordeeld is dat deze organisatie persoonsgegevens op een passende manier verwerkt en beveiligt. Hierbij houdt de gemeente bijvoorbeeld rekening met welke beveiligingsmaatregelen de andere organisatie heeft genomen en welke soorten persoonsgegevens worden verstrekt. 

Als blijkt dat de andere organisatie persoonsgegevens op een veilige manier verwerkt, worden de persoonsgegevens verstrekt. 

Omdat Buro Radstake B.V. persoonsgegevens namens de gemeente verwerkt, heeft de gemeente Opsterland een verwerkersovereenkomst gesloten met Buro Radstake B.V..

Contact

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Opsterland kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Opsterland. Dit kunt u doen door het sturen van een e-mail aan het volgende e-mailadres: privacy@opsterland.nl.

Klachten

Als u een klacht heeft over de wijze waarop de gemeente persoonsgegevens verwerkt, dan vernemen wij dit uiteraard graag van u. U kunt via het volgende e-mailadres contact met ons opnemen: privacy@opsterland.nl

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens.